Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Privacy Policy (GDPR)

 

1.        Úvod                                                                      

Předmětem těchto Pravidel ochrany osobních údajů („Pravidla“) jsou pravidla a podmínky, práva a povinnosti ohledně zpracování a ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob neboli GDPR (General Data Protection Regulation) –  nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Společnost LEVEL, s.r.o. (dále jen „Společnost“) obecně usiluje o vysokou ochranu osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato Pravidla pak uvádějí, jak bude tento závazek implementován a definují úlohu Společnosti v roli správce osobních údajů. Jsme oprávněni provádět občasné úpravy těchto Pravidel ochrany osobních údajů. Všechny změny a aktuální znění Pravidel budou k dispozici na této stránce.

    2.        Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy.

Klademe důraz na spolupráci pouze se společnostmi, které rovněž dodržují GDPR pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.

Zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a těmito interními Pravidly společnosti. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o Pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu dodržování těchto Pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých odděleních Společnosti.

Osobní údaje Vámi předané naší společnosti prostřednictvím Vašich návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu s právními předpisy platnými v České republice. Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách tato data automaticky shromažďujeme a ukládáme. Takto získaná data typicky zahrnují údaje o Vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce Vaší návštěvy na našich stránkách.

Takto získané informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na naších webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto shromážděné informace tedy naše Společnost může využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci se svými zákazníky a partnery (např. pro nastavení snadnější orientace uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb apod.).

Webové stránky Společnosti mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato Pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.

    3.        Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky Společnosti, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde k opakovanému spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Na www stránkách využívá společnost dva druhy cookies:

 • Session cookies – jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.
 • Permanentní cookies – permanentní cookies Společnost může využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako tracking cookies.

Další osobní údaje Společnost bude shromažďovat pouze v případě, pokud dáte k takovémuto zpracování Vašich osobních údajů výslovný souhlas.

    4.        Kategorie a rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

                  4.1.        Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby v rozsahu:

 • Vaše jméno
 • Název Vaší společnosti
 • Vaše adresa
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše telefonní číslo
 • Vaše bankovní číslo účtu
 • IČO/DIČ
 • IP adresa
 • Lokační údaje – lokace pracovních cest a čerpání firemních peněžních prostředků (náklady na pohonné hmoty)

O uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích shromažďujeme osobní údaje v souladu s právními předpisy. Těmito údaji mohou být Vámi předané osobní údaje v rozsahu:

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše telefonní číslo
 • Vaše pohlaví
 • Vaše bankovní číslo účtu
 • Vaše datum narození
 • Číslo vašeho identifikačního dokumentu
 • IP adresa
 • Lokační údaje – lokace pracovních cest a čerpání firemních peněžních prostředků (náklady na pohonné hmoty)

                  4.2.        Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“). (Citlivým osobním údajem jsou např. údaje vypovídající o politických názorech – v případě, že jste politicky exponovaná osoba ve smyslu §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

                  4.3.        Doba zpracování

S vašimi osobními údaji pracujeme:

 • Po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu, k němuž byly údaje Vámi poskytnuty.
 • Po dobu potřebnou k plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (tj. minimálně po dobu trvání povinnosti k uchovávání dokladů a listin dle zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o archivnictví a spisové službě).
 • Za účelem výkonu práv a ochrany oprávněných zájmů v souladu s právními předpisy.

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány, resp. zničeny popř. anonymizovány.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou Vaše údaje zpracovány po dobu uvedenou ve Vámi uděleném souhlasu s jejich zpracováním.

                  4.4.        Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáme převážně od Vás jako subjektů osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů (např. veřejně dostupných rejstříků) , abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání přímo Vámi nebo od Vašich zaměstnanců. V případě navázání nového obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje sdělené při sepsání smlouvy Vámi.

Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, zdrojem dat mohou být také reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály.

Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy.

Dále zpracováváme osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti s vládními orgány a institucemi (ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste Vy poskytli souhlas nebo přímo zmocnění k tomuto účelu. Informace o Vás můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.

    5.        Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného obchodního účelu. Osobní údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:

                  5.1.        Legitimní účely zpracování

Jednáte-li se společností LEVEL,  s.r.o. jako zákazník, obchodní partner či dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

 • Uzavírání, správa a plnění smluv.
 • Řízení vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů.
 • Zlepšení služeb.
 • Marketing a analýza zákazníků/procesů.
 • Detekce, prevence, v souladu se zákonem AML (praní špinavých peněz).
 • Vědecká a statistická analýza.
 • Plnění právních a regulačních povinností.

Jste-li uchazeč o zaměstnání nebo bývalý či současný zaměstnanec, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující účely:

 • Plnění pracovní smlouvy, smluvních závazků a řízení lidských zdrojů.
 • Interní řízení včetně hodnocení organizace nebo firemní kultury.
 • Zdraví a spokojenost zaměstnanců.
 • Detekce podvodů, prevence.
 • Plnění právních a regulačních povinností.
 • Ochrana životně důležitých zájmů zaměstnanců.
 • Analýza profilů zaměstnanců.
 • Přijetí a obsazení volných pracovních míst, vč. bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

                  5.2.        Souhlas

V případě, že nejde o případ, kdy je možné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů nebo na základě zákona, budete Společností požádáni o udělení souhlasu před zpracováním Vašich údajů. Při žádosti o udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

 • Účely zpracování, pro které je požadován souhlas.
 • Naše kontaktní údaje jakožto správce osobních údajů.
 • Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Je-li zpracování osobních údajů přiměřeně nezbytné k vyřízení Vašeho požadavku na poskytnutí služby naší Společností, je souhlas subjektu údajů předpokládán (například návštěva webové stránky, využití aplikací společnosti LEVEL, s.r.o., osobní návštěva nebo účast na společenské akci).

Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústního prohlášení.

Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

    6.        Práva vlastníků údajů

Okamžikem nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vzniká subjektům osobních údajů právo na:

 • Informace a přístup k osobním údajům.
 • Přenositelnost údajů.
 • Omezení zpracování údajů.
 • Opravu a výmaz osobních údajů.
 • Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.
 • Vznést námitku.
 • Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

 • Jste náš klient – nakupující, zájemce o nákup, dlužník.
 • Jste náš obchodní partner – např. zprostředkovatel obchodu.
 • Jste zákazník partnera – zákazník našeho partnera.
 • Jste náš dodavatel – poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů.
 • Jste náš zaměstnanec – současný a bývalý zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

                  6.1.        Uplatnění práv klienta a obchodního partnera

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese naší společnosti LEVEL, s.r.o., Plhovská 1997, 547 01  Náchod, Česká republika nebo na elektronické adrese gdpr@level.systems.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.

                                 6.1.1.        Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, budeme Vás informovat o:

 • Totožnosti a kontaktních údajích společnosti LEVEL, s.r.o.
 • Účelu zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právním základu pro zpracování.
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
 • O případných příjemcích osobních údajů a úmyslu, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (pokud by toto event. mělo nastat).
 • Době, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
 • Výčtu Vašich práv včetně práva podat stížnost.
 • Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
 • Skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byla data přijata.

                                 6.1.2.        Přenositelnost

Subjekt osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako subjekt osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

                                 6.1.3.        Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • Popřete přesnost osobních údajů.
 • Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
 • Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

                                 6.1.4.        Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
 • Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

                                 6.1.5.        Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů nejpozději ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále Vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

                                 6.1.6.        Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
 • Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
 • Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
                                 6.1.7.        Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

                                 6.1.8.        Děti-uplatnění práv nezletilých a zastoupení

V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 16 let. Souhlas dítěte mladšího 16 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti). Naše společnost nepředpokládá, že by z její strany nebo při její činnosti mělo docházet ke zpracování osobních údajů nezletilých osob.

Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.

                  6.2.        Uplatnění práv dodavatele

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese naší společnosti: LEVEL, s.r.o., Plhovská 1997, 547 01  Náchod, nebo na elektronické adrese gdpr@level.systems.  Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby žadatele.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

                                 6.2.1.        Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, budete informováni o:

 • Totožnosti a kontaktních údajích společnosti LEVEL, s.r.o.
 • Účelu zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právním základu pro zpracování
 • Oprávněných zájmech správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
 • Případných příjemcích osobních údajů a úmyslu, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (pokud by toto mělo z jakéhokoliv důvodu nastat).
 • Době, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
 • Výčtu Vašich práv včetně práva podat stížnost.
 • Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
 • Skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás jako subjektu údajů, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

                                 6.2.2.        Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávány automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

                                 6.2.3.        Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • Popřete přesnost osobních údajů.
 • Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
 • Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

                                 6.2.4.        Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
 • Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu případných právních nároků.

                                 6.2.5.        Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů nejpozději ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále Vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

                                 6.2.6.        Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
 • Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
 • Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
                                 6.2.7.        Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

                  6.3.        Uplatnění práv zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese naší společnosti: LEVEL, s.r.o., Plhovská 1997, 547 01   Náchod, nebo na elektronické adrese gdpr@level.systems. Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby žadatele.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

                                 6.3.1.        Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, budeme Vás informovat o:

 • Totožnosti a kontaktních údajích společnosti LEVEL, s.r.o.
 • Účelu zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právním základu pro zpracování.
 • Oprávněných zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
 • Případných příjemce osobních údajů a úmyslu, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (pokud by toto mělo nastat).
 • Době, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
 • Výčtu Vašich práv včetně práva podat stížnost.
 • Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
 • Skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly údaje přijaty.

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

                                 6.3.2.        Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

                                 6.3.3.        Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • Popřete přesnost osobních údajů.
 • Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
 • Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

                                 6.3.4.        Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naši adresu – viz uvedené kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
 • Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

                                 6.3.5.        Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů nejpozději ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

                                 6.3.6.        Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
 • Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
 • Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
                                 6.3.7.        Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

                  6.4.        Kontaktní údaje správce

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese naší společnosti: LEVEL, s.r.o., Plhovská 1997, 547 01  Náchod, nebo na elektronické adrese gdpr@level.systems.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby žadatele.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

    7.        Převažující/nadřazené zájmy

Některá práva a povinnosti společnosti LEVEL, s.r.o., mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li třeba:

 • Chránit oprávněné obchodní zájmy společnosti LEVEL, s.r.o., včetně:
  • Zdraví, bezpečnost nebo bezpečnost jednotlivců.
  • Práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jméno společnosti.
  • Kontinuity obchodních operací.
  • Zachování důvěrnosti při navrhovaném prodeji, fúzi nebo akvizici podniku.
  • Zapojení důvěryhodných poradců nebo poradců pro obchodní, právní, daňové nebo pojišťovací účely.
 • Předcházet nebo vyšetřovat porušení zákona, a to skutečné nebo předpokládané na základě odůvodněných podezření (včetně spolupráce např. s Policií ČR), nebo smluv, závazků nebo zásad naší Společnosti.
 • Jinak chránit nebo bránit práva společnosti LEVEL, s.r.o., jejích zaměstnanců nebo jiných osob.

    8.        Přenos osobních údajů třetím stranám

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

 • Na základě zákona příslušným subjektům, např. Policii, správci daně, soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům.
 • Dalším subjektům pro ochranu práv (např. soudům, smluvním lékařům, Policii apod.).
 • Zpracovatelům, kteří na základě smlouvy s naší Společností zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů.
 • S Vaším souhlasem spolupracujícím obchodním partnerům.

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.

Společnost LEVEL, s.r.o., spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich klientů, ale také zaměstnanců.

    9.        Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi kontaktními údaji

                  9.1.        Správce

 • LEVEL, s.r.o., Plhovská 1997, 547 01Náchod0 (IČ: 474 69 374).

                  9.2.        Zpracovatelé

 • Obchodní zprostředkovatelé oprávnění zprostředkovávat produkty a služby LEVEL, s.r.o..
 • Orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností).
 • Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností.
 • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií.
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).
 • Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí).

10.        Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii

Tento článek stanoví další pravidla pro předávání osobních údajů třetím stranám se sídlem v zemi, u které se nepředpokládá poskytnutí adekvátní úrovně ochrany osobních údajů (země s nevhodným stavem).

Osobní údaje mohou být převedeny na třetí stranu, která se nachází v zemi s nevhodným statusem, pouze pokud:

 • Mezi společnostíLEVEL, s.r.o., a příslušnou třetí stranou byla uzavřena smlouva, která poskytuje záruky, že třetí strana bude dodržovat obdobnou úroveň ochrany, jaká je stanovena v naší společnosti.
 • Třetí strana byla certifikována podle kodexu chování nebo certifikačního programu, který je uznán podle platných právních předpisů, za poskytnutí „přiměřené“ úrovně ochrany údajů.
 • Třetí strana zavedla závazná korporátní pravidla nebo podobný mechanismus kontroly převodu osobních dat, který poskytuje patřičné záruky podle platných právních předpisů.
 • Převod je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu jednotlivce mezi LEVEl, s.r.o., a třetí stranou.
 • Převod je nezbytný pro plnění smlouvy se zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, nebo na žádost zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera před přijetím smlouvy.
 • Převod je nezbytný k ochraně životně důležitého zájmu jednotlivce.
 • Převod je nezbytný pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Převod je nezbytný k uspokojení závažného důvodu veřejného zájmu.
 • Převod je vyžadován jakýmkoli zákonem, kterému podléhá společnost LEVEL, s.r.o..

V rozsahu povoleném zákonem výše uvedené poslední tři body vyžadují předchozí souhlas vedení společnosti LEVEL,  s.r.o..

11.        Sledování a dodržování právních norem

V naší společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.