Dotace

Inovační vouchery – Výzva III | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (AxleRing)

Program:

Inovační vouchery – Výzva III | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Období realizace:

srpen 2018 – leden 2019

Požadovaná dotace v Kč:

299 250 Kč

Provedení zkoušek GPS jednotky GC 097 AxleRing s příslušenstvím AxleSensor a testování vedoucí k uvolnění výrobku pro provoz na železnici.

 

Předmětem poskytnutí služby, na jejíž financování je žádáno o dotaci, je provedení zkoušek GPS jednotky GC 097 AxleRing s příslušenstvím AxleSensor, konkrétně pro první fázi zkoušek a testování vedoucí k uvolnění výrobku pro provoz na železnici, a to autorizovanou zkušební laboratoří oprávněnou ke zkouškám výrobků určených pro provoz na železnici. Výsledky těchto zkoušek poté budou popsány v měřících protokolech či technických zprávách a budou podkladem pro další vývoj výrobku AxleRing GC097 s příslušenstvím AxleSensor nebo pro realizaci ověření činnosti a zkušební provoz.

 

Provedení zkoušek a následného zkušebního provozu GPS jednotky GC 097 AxleRing s příslušenstvím AxleSensor pro použití v železniční dopravě  a následné schválení výrobku pro provoz na železnici  umožní Žadateli pro tuto GPS jednotku spustit sériovou výrobu a uspokojit tak poptávku zákazníků právě po takovémto typu zařízení. Současně s tím, ověření použitých principů konstrukčního řešení a elektrického zapojení posuzovaného typu GPS jednotky a jeho shoda pro použití v železniční dopravě umožní Žadateli promítnout tyto ověřené konstrukční a návrhové principy do vývoje dalších typů GPS a telemetrických jednotek, zejména pro použití v železniční osobní a nákladní dopravě, v logistice na železnici, případně v dalších specifických oborech dopravy a průmyslu.

Inovační vouchery – Výzva III | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (TotalFinder)

Program:

Inovační vouchery – Výzva III | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Období realizace:

březen 2018 – únor 2019

Požadovaná dotace v Kč:

78 750 Kč

Posouzení shody Total Finder GC 092 26A a certifikace.

Předmětem poskytnutí služby, na jejíž financování je žádáno o dotaci, je posouzení shody GPS jednotky GC 092 26A podle zákona č.90/2016 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a podle nařízení vlády č. 116/2916 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, s následnou certifikací ATEX s Certifikátem EU přezkoušení typu.

 

Posouzení shody GPS jednotky GC 092 26A pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, s následnou certifikací ATEX s Certifikátem EU přezkoušení typu umožní Žadateli pro tuto GPS jednotku s unikátním technickým řešením spočívajícím v autonomním napájení a v implementaci systému pro optimalizaci využití elektrické energie z vestavěného zdroje spustit sériovou výrobu této GPS jednotky a zahájit její prodej jak v České republice, tak i v dalších zemích EU a uspokojit tak poptávku zákazníků právě po takovém typu zařízení. Současně s tím, ověření použitých principů konstrukčního řešení a elektrického zapojení posuzovaného typu GPS jednotky a jeho shoda pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, umožní Žadateli promítnout tyto ověřené konstrukční a návrhové principy do vývoje dalších typů GPS a telemetrických jednotek, například pro použití v železniční dopravě, v logistice nebezpečných nákladů a v dalších specifických oborech dopravy a průmyslu.

Marketing – Výzva I | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program:

Marketing – Výzva I | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Období realizace:

říjen 2015 – květen 2017

Požadovaná dotace v Kč:

837 505 Kč

Rozšíření obchodní sítě partnerů Positrex pro segment železnice a kontejnery prostřednictvím propagace výrobků na zahraničních veletrzích a výstavách.

Cílem projektu je oslovit potenciální zákazníky a resellery z celého světa s novým zcela unikátním výrobkem GC092 TotalFinder a s novými funkcemi monitorovacího systému Positrex pro železniční a kontejnerovou přepravu. Očekáváme vyhledání zájemců a následné uzavření obchodních partnerství s vybranými společnostmi a vytvoření celosvětové obchodní sítě pro tyto produkty a služby.

 

V průběhu projektu budeme realizovat zejména účast na čtyřech oborově zaměřených výstavách. Dále pak budeme pro podporu účinnosti této kampaně vydávat nové propagační materiály jako je firemní brožura, produktové listy a prospekty. Dále budeme pro účel projektu restrukturalizovat a aktualizovat webové stránky společnosti. Na sociálních sítích a v internetových kampaních budeme vždy před zahájením výstavy organizovat přípravnou seznamovací kampaň, která pomůže obeznámí širšího okruhu potenciálních zájemců o naše produkty a podpoří vyšší návštěvnost na daném veletrhu.

 

GITEX 2015 Dubaj

INNOTRANS 2016 Berlín

GITEX 2016 Dubaj

Transport & Logistics 2017 Mnichov

Marketing – Výzva III | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program:

Marketing – Výzva III | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Období realizace:

květen 2018 – prosinec 2019

Požadovaná dotace v Kč:

285 750 Kč

Monitorovací systém Positrex))) a GPS jednotky pro monitoring, střežení a telemetrii v železniční nákladní dopravě a železniční osobní přepravě a v kontejnerové přepravě.

Cílem tohoto projektu je oslovit potenciální zákazníky a resellery (partnery) z celého světa se současným výrobkem TotalFinder, novým zcela unikátním výrobkem AxleRing a s novými funkcemi monitorovacího systému Positrex ))) zejména pro železniční a kontejnerovou přepravu. Očekáváme vyhledání zájemců a následné uzavření obchodních partnerství s vybranými společnostmi a vytvoření celosvětové obchodní sítě pro tyto produkty a služby.

 

V průběhu projektu budeme realizovat zejména účast na dvou oborově zaměřených výstavách INNOTRANS 2018 Berlin a Transport & Logistics 2019 Mnichov. Dále pak budeme pro podporu účinnosti této kampaně vydávat nové propagační materiály jako jsou letáky, prospekty, brožury, katalogy a produktové listy.

Aplikace – Výzva VII (01_19_262) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program:

Aplikace – Výzva VII (01_19_262) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)

Období realizace:

duben 2020 – prosinec 2022

Požadovaná dotace v Kč:

9 969 433 Kč

Cílem realizace projektu a jeho uplatnění v praxi je zvýšení efektivity, bezpečnosti, udržitelnosti a spolehlivosti nákladní železniční přepravy a přispění ke konkurenceschopnosti železniční přepravy a tím i organizací tuto přepravu využívající. Při realizaci projektu dojde k multiplikačnímu efektu, kdy si žadatel vytvoří konkurenční výhodu subjektu, který jako celosvětově první přijde s řešením komplexního monitoringu a telemetrie technických parametrů a provozních stavů nákladního železničního vagónu a jeho nákladu z IoT senzorů komunikujících se systémem zpracovávajícím data z těchto senzorů prostřednictvím centrální komunikační jednotky.

 

Projekt obsahuje experimentální vývoj software (webová aplikace a mobilní aplikace) a dále průmyslový výzkum hardware – IoT senzorů určených pro snímání stavů a veličin z nákladního železničního vagónu.

Inovační vouchery – Výzva IV (01_18_215) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (Zkoušky GPS jednotek)

Program:

Inovační vouchery – Výzva IV (01_18_215) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Období realizace:

duben 2020 – únor 2021

Požadovaná dotace v Kč:

296 258 Kč

Cílem realizace projektu je provedení zkoušek GPS jednotek s typovým označením VehicleTracker, TotalFinder a AxleRing a posouzení shody vedoucí k uvolnění výrobku pro provoz na železnici, a to autorizovanou zkušební laboratoří oprávněnou ke zkouškám výrobků.

Výsledky těchto zkoušek poté budou popsány v měřících protokolech či technických zprávách a budou také podkladem pro další vývoj GPS jednotek nebo pro realizaci ověření činnosti a zkušební provoz.

Inovační vouchery – VI. výzva (01_20_358) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (Posouzení shody výrobku TotalFinder TF 200 pro využití v prostředí s nebezpečím výbuchu)

Program:

Inovační vouchery – VI. výzva (01_20_358) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Období realizace:

říjen 2020 – září 2021

Požadovaná dotace v Kč:

127 500 Kč

Cílem realizace projektu je posouzení shody GPS jednotky Total FInder TF 200 a EU přezkoušení typu dle norem ČSN EN IEC 60079-0:2018 a ČSN EN 60079-11:2012, a to autorizovanou zkušební laboratoří oprávněnou k těmto typům zkoušek.

Horizon 2020 - SME - Fáze 1 (AxleRing)

Projekt je financován z EU z programu Horizon 2020 research and innovation pod grantovým ujednáním č. 868418.

Program:

Horizon 2020 | SME Instruments | Fáze 1

Období realizace:

červen 2019 – listopad 2021

Požadovaná dotace v EUR:

50.000 EUR

Cílem tohoto projektu, který patří do TRL 6, je navrhnout proces uvedení na mezinárodní trhy AxleRing. Studie proveditelnosti je zaměřena na posouzení možností “go-to-market”, rozšíření právní ochrany a aktualizaci obchodního plánu. Cílem projektu AxleRing je dosáhnout do konce roku 2021 ročního obratu 45 milionů EUR. Projekt je strategickou iniciativou pro růst a transformaci společnosti ze subjektu zaměřeného na inovace na tržně orientovaný malý a střední podnik s rozšiřujícím se obchodním modelem založeným na partnerství. Cílem 1. fáze projektu je tak ověřit proveditelnost rozšíření konceptu AxleRing pro komercializaci a uvést tuto průlomovou inovaci na evropské a severoamerické trhy např. prostřednictvím financování 2. fáze SMEI.

 

 

 

Vagónová 5G komunikačnı́ jednotka

Program:

TREND, 8. veřejná soutěž

Období realizace:

červen 2023 – prosinec 2025 

Maximální výše podpory:

7 345 186 Kč 

Průmyslový výzkum vagónové komunikačnı́ jednotky využívající 5G technologii a experimentálnı́ vývoj aplikace Positrex))) 5G pro online obousměrnou komunikaci mezi aplikací a vagónovou 5G komunikační jednotkou a připojenými senzory a akčními členy.

LUE231023 Intelligent Rail Freight Wagon - TIARA

Program:

INTER-EXCELLENCE II

Podprogram:

INTER-EUREKA (LUE231)

Období realizace:

2024 – 2026 

Poskytovatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt TIARA – Inteligentní nákladní železniční vůz řeší vybavení železničního vozu telematickými a senzorickými funkcemi. V rámci tohoto projektu vznikne komplexní řešení pro sledování provozních parametrů železničních vozů, které se bude skládat z bezdrátových senzorů pro sledování provozních parametrů vozu, centrální telematické jednotky, zajišťující komunikaci senzorů se softwarovou částí řešení určenou pro sběr a vyhodnocení dat ze senzorů a jejich zobrazování a archivaci dále pro přijímání notifikací ze senzorů a zobrazování poplachových stavů.

TIARA_edit