Inovační vouchery – Výzva III (AxleRing)

Inovační vouchery – Výzva III | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (AxleRing)

Program

Období realizace

Požadovaná dotace v Kč

Inovační vouchery – Výzva III | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

srpen 2018 – leden 2019

299 250 Kč

Provedení zkoušek GPS jednotky GC 097 AxleRing s příslušenstvím AxleSensor a testování vedoucí k uvolnění výrobku pro provoz na železnici.

Předmětem poskytnutí služby, na jejíž financování je žádáno o dotaci, je provedení zkoušek GPS jednotky GC 097 AxleRing s příslušenstvím AxleSensor, konkrétně pro první fázi zkoušek a testování vedoucí k uvolnění výrobku pro provoz na železnici, a to autorizovanou zkušební laboratoří oprávněnou ke zkouškám výrobků určených pro provoz na železnici. Výsledky těchto zkoušek poté budou popsány v měřících protokolech či technických zprávách a budou podkladem pro další vývoj výrobku AxleRing GC097 s příslušenstvím AxleSensor nebo pro realizaci ověření činnosti a zkušební provoz.

 

Provedení zkoušek a následného zkušebního provozu GPS jednotky GC 097 AxleRing s příslušenstvím AxleSensor pro použití v železniční dopravě  a následné schválení výrobku pro provoz na železnici  umožní Žadateli pro tuto GPS jednotku spustit sériovou výrobu a uspokojit tak poptávku zákazníků právě po takovémto typu zařízení. Současně s tím, ověření použitých principů konstrukčního řešení a elektrického zapojení posuzovaného typu GPS jednotky a jeho shoda pro použití v železniční dopravě umožní Žadateli promítnout tyto ověřené konstrukční a návrhové principy do vývoje dalších typů GPS a telemetrických jednotek, zejména pro použití v železniční osobní a nákladní dopravě, v logistice na železnici, případně v dalších specifických oborech dopravy a průmyslu.